રેશનકાર્ડમાં મળવા પાત્ર જથ્થો ઓનલાઇન તપાસો | Ration card eligible items list

રેશનકાર્ડમાં મળવાપાત્ર જથ્થો ઓનલાઇન તપાસો | Ration card eligible items list

રેશનકાર્ડમાં મળવાપાત્ર જથ્થો જાણો ઓનલાઇન: રાજ્યમાં ગરીબીનું અન્ન સલામતી માટે જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જેમાં રાજ્યના લોકોને અનાજ તેમજ અન્ય ચીજ વસ્તુઓનો માનસિક ધોરણે નિયમિત પુરવઠો વાજબી ભાવની દુકાનો મારફતે મળી રહે લોકોને તે માટે નો છે. જેમાં ઘણા લોકોને ખબર પણ … Read more