ભારતના 29 રાજ્યો ના નામ અને રાજધાની ના નામ

ભારતના 29 રાજ્યો ના નામ અને તેમની રાજધાની ના નામ | ભારત નો નકશો | List Of India States And their Capitals

ભારતના 29 રાજ્યો ના નામ અને તેમની રાજધાની ના નામ: ભારતના રાજ્યો અને રાજધાની: તમે બધા આપણા ભારત દેશ વિશે તો જાણતા જ હશો કે તે વિશ્વનો સાતમા નંબરનો સૌથી મોટો દેશ અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં સૌથી પ્રથમ નંબરનો દેશ કહેવામાં આવે છે આપણો ભારત … Read more