પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે ઓનલાઇન અરજી કરવી? | How to apply for pan card online?

પાન કાર્ડ  ઓનલાઇન અરજી : પાનકાર્ડ એ ભારતના નાગરિક નો એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. પહેલા પાનકાર્ડ કઢાવવા માટે ઘણો સમય નીકળી જતો હતો પરંતુ આજના ડીજીટલ યુગમાં પાનકાર્ડ કઢાવવું સરળ બની ગયું છે. તો આજના આ આર્ટિકલમાં હું તમને એ જણાવીશ કે પાનકાર્ડ આસાનીથી કેવી રીતે નીકળી શકેઅને કેવી રીતે અરજી કરી શકાય. પાનકાર્ડ કઢાવવું આજના દિવસોમાં આસાન એટલે બની ગયું છે કેમ કે પાનકાર્ડ ની અરજી આપણે ઓનલાઇન કરી શકીએ છીએ. જે લોકોને પોતાનું પાનકાર્ડ કોઈપણ કારણોસર ખોવાઈ ગયું છે તે પણ પાનકાર્ડ ફરીથી “Reprint’ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અથવા “NSDL” અથવા “UTIITSL” પાસેથી ‘E-Pan” મેળવી શકે છે.

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા

– પાનકાર્ડ ની ઓનલાઇન અરજી માટે હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવવા જઈ રહ્યો છું જે નીચે મુજબ છે.

1. સૌપ્રથમ તમારે “Google Search Engine” ઓપન કરવાનું રહેશે.

2. ત્યારબાદ તમારે જે પાનકાર્ડ માટેની NSDL(https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html) વેબસાઈટ છે તે “Google Search Engine” માં લખવાનું રહેશે.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 1
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 1

3. ત્યારબાદ તમને બે વિકલ્પ દેખાશે જેમાં એક Apply Online અને બીજો Registered User નો હશે. જો તમે નવી અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે “Apply Online” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે અને જો તમે એક વખત “Registration” કરેલું છે અને “Token Number” મળી ગયા હોય તો તમારે “Registered user” પર ક્લિક કરીને “Login” કરવું.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 2
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 2

4. “Login” કર્યા બાદ તમારે એક એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. જેમાં “Application Type” માં તમારે લાગુ પડે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અને Category માં જે લાગુ પડે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જો તમે એક વ્યક્તિ માટે પાનકાર્ડ અરજી કરો છો તો “Individual” સિલેક્ટ કરવું.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 3
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 3

5. “Application Form” ભર્યા પછી તમને એક “Token Number” મળશે જે તમારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે જેના દ્વારા તમે “Registered User” પર ક્લિક કરી ને ફરીથી આગળ “Login” કરી શકો છો. ત્યારબાદ “Continue With Application Form” ક્લિક કરવું.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 4
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 4

6. હવે તમારી પાસે પાનકાર્ડ બનાવવા માટે ઘણા બધા વિકલ્પો છે તો તમારે પાનકાર્ડ માટે રીતે અરજી કરવી તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. તો તમે નવા પાનકાર્ડ ની ત્રણ રીતે અરજી કરી શકો જે નીચે મુજબ છે

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 5
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 5

a.જો તમે “Submit Digitally Through E-Kyc and E-sign” વિકલ્પ પસંદ કરશો તો તમારે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાની જરૂર પડશે નહીં. પરંતુ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે. અને આધાર કાર્ડ માં જે વિગતો અને ફોટો હશે તે જ વિગતો તમને પાન કાર્ડ માં જોવા મળશે.

b. “Submit Scan Images Through E-sign” વિકલ્પ પસંદ કરવા થી તમારે પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો, સિગ્નેચર અને કોઈ પણ એક પ્રૂફ માટે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે. આ પ્રોસેસ માં પણ તમારે આધાર કાર્ડ સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક હોવો જરૂરી છે. તો જ તમે ઓનલાઇન પાન કાર્ડ બનાવી શકો છો.

c. “Forward Application Documents Physically” પ્રોસેસ માં તમારે ફોર્મ ભરી ને તમારે ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કઢાવી ને સાથે ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ ને નજીક ના સેંટર માં જઇ ને ફોર્મ જમા કરવાનું રહેશે.

– આપણે અહીંયા “Submit Scan Images Through E-sign” દ્વારા પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરીશું. ત્યારબાદ તમારે તમારી personal details ભરવાની રહેશે.

7. ત્યારબાદ તમારે “Contact and Other Details” ભરવાની રહેશે જેમાં સરનામું અને કોન્ટેક્ટ ડીટેઈલસ હશે.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 6
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 6

8. અહીંયા તમારે AO CODE type કરવાનો રહેશે, જો તમને AO Code ખ્યાલ ન હોઈ તો State અને city select કરી ને પણ કરી શકો છો. જેમાં તમારે લાગુ પડતા વિસ્તાર અને કમાણી ની અંદર આવતા ઓપ્શન select કરવાના રહેશે.

 

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 7
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 7

 

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 8
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 8

9. હવે તમારે અહીંયા પાન કાર્ડ ની ઓનલાઇન પ્રોસેસ પુરી થઈ ગઈ છે તો તમારે હવે “Confirm details” કરવાની રહેશે તેના માટે આધાર કાર્ડ ના આગળ ના 8 અંક દાખલ કરવાના રહેશે. અને “Confirm details” માટે નીચે Edit અને Confirm ના ઓપ્શન આવશે. જો કાઈ ભૂલ હોઈ તો તમે edit કરી શકો છો નહીંતર Confirm પર ક્લિક કરવું.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 9
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 9

10. “Confirm details” કર્યા બાદ તમારે “Payment” કરવાનું રહેશે. જે તમે “Demand Draft”, “Paytm” અને “UPI” કે પછી “Net Banking” દ્વારા “Payment” કરી શકો છો.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 10

 

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 11
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 11

 

11. “Payment” કર્યા બાદ તમારે આધાર કાર્ડ માટે “Authenticate” પર કિલક કરવાનું રહશે અને તમારા આધાર કાર્ડ માં જે મોબાઇલ નંબર પર OTP આવશે. જે “OTP” આવે તે Enter કરવાનો રહેશે.

 

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 12
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 12
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 13
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 13

12. “OTP” દાખલ કર્યા બાદ Continue With eSign પર ક્લિક કરવાનું રહશે. ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આધાર કાર્ડ નંબર દાખલ કરવાનો રહેશે જે ફરીથી તમારા આધાર રજીસ્ટર મોબાઈલ માં “OTP” આવશે એ દાખલ કરવો. અને “Confirm” પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારા પાન કાર્ડ માટે ની ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા અહીં પુરી થશે.

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 15
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 15
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 15
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 15
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 16
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 16

 

14.Process” પુરી થયા પછી તમને એક “PDF” જોવા મળશે જેનો પાસવર્ડ થી “Secure” હશે અને તેનો “Password” તમારી “Birth Date” હશે.

ઉદાહરણ: DDMMYYYY
તમારી જન્મતારીખ 21-06-1990 છે તો તમારો PASSWORD 21061990 થશે.

જેમાં તમને ફોર્મ જોવા મળશે “Aknowledgement Number” મળશે જે ફોર્મ તમારે સાચવી ને રાખવું. તમે પાનકાર્ડ નું “Status” પણ ચેક કરી શકો છો કે તમારું પાનકાર્ડ ડીલીવરી માટે ક્યારે નીકળ્યું અને તમારી પાસે ક્યારે પહોંચશે

પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 17
પાન કાર્ડ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી step 17

 

પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો – FAQs

પ્રશ્ન ૧ : પાન કાર્ડ ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ કેટલા દિવસ માં ઘરે આવી જશે ?

જવાબ : પાન કાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ 10-15 દિવસ માં ઘરે આવી જશે.

પ્રશ્ન ૨ : એક કરતા વધુ પાન કાર્ડ બનાવી શકાય ?

જવાબ : એક કરતા વધુ પાન કાર્ડ રાખવા એ સજાપાત્ર ગુનો છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961ની કલમ 272 B હેઠળ રૂ. 10,000ના દંડ પણ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન ૩ : PAN બની ગયા પછી તે કેટલા સમય માટે માન્ય છે?

જવાબ : Permanent Account Number PAN જીવનભર માટે માન્ય છે. એકવાર તે વપરાશકર્તાને જારી કરવામાં આવે, તે તેના જીવનકાળ દરમિયાન બદલાશે નહીં.

પ્રશ્ન ૪ : ઓનલાઇન પાન કાર્ડ બનાવવા માટે કેટલી ફી છે ?

જવાબ : પાન કાર્ડ બનાવવા માટે તમારે ૧૦૭ રૂપિયા ફી ચૂકવવાની રહેશે. (ઓનલાઇન કે ઓફલાઇન બંને જગ્યા એ