જાણવા જેવું | janva jevu

જાણવા જેવું ! જે તમે જાણતા નથી | Janva Jevu | Intresting Fact

જાણવા જેવું| Janva Jevu | Intresting Fact  સૂર્યપ્રકાશ ને પૃથ્વી પર આવતા ૭ મીનિટ અને ૧૭ સેકન્ડ લાગે છે. ઊંટ કરતા પણ વધુ દિવસો સુધી ઉંદર પાણી વગર ચલાવી શકે છે. દરેક સેકન્ડે લગભગ ૧૦૦ વાર વીજળી પૃથ્વી પર ત્રાટકે છે. જંગલમાં જંગલી પ્રાણીઓમાં હાથી … Read more