શહેરની વસ્તી1 કરોડ 92 લાખ શહેરનો એરીયા 223 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી1 કરોડ 94 લાખ શહેરનો એરીયા 12,796 ચોરસ કિ.મી

8.મુંબઈ ઇન્ડિયા (MUMBAI, INDIA)

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 1 લાખ  શહેરનો એરીયા157 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 2 લાખ શહેરનો એરીયા 306 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 4 લાખ  શહેરનો એરીયા 214 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 6 લાખ  શહેરનો એરીયા1485 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી2 કરોડ 18 લાખ શહેરનો એરીયા 1521 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 63 લાખ શહેરનો એરીયા 6333 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 2 કરોડ 93 લાખ શહેરનો એરીયા 42.7 ચોરસ કિ.મી

શહેરની વસ્તી 3 કરોડ 74 લાખ શહેરનો એરીયા 2194 ચોરસ કિ.મી